1. Mozus grāmata. Chapter 33

1 Un Jēkabs pacēla savas acis un redzēja Ēsavu nākam un četri simti vīru ar viņu. Tad viņš sadalīja bērnus starp Leu, Rahēli un abām kalponēm.
2 Un viņš novietoja kalpones un viņu bērnus priekšgalā, bet aiz viņām Leu un tās bērnus, bet Rahēli un Jāzepu aiz viņiem.
3 Bet viņš pats gāja tiem pa priekšu un palocījās septiņas reizes līdz zemei, kamēr tas tuvojās savam brālim.
4 Bet Ēsavs steidzās tam pretim un to apkampa, krita tam ap kaklu un to skūpstīja, un tie raudāja.
5 Un viņš pacēla savas acis un ieraudzīja sievas un bērnus un sacīja: Kas tie tur tev? Un tas atbildēja: Tie ir mani bērni, ar kuriem Dievs ir svētījis tavu kalpu.
6 Tad kalpones pienāca ar saviem bērniem un palocījās.
7 Arī Lea un tās bērni nāca un palocījās viņa priekšā. Un pēc tam pienāca Jāzeps un Rahēle, un arī tie palocījās.
8 Un viņš sacīja: Kas tas tev par pulku, ko es esmu sastapis? Un tas atbildēja: Lai atrastu labvēlību tavās acīs, mans kungs.
9 Bet Ēsavs teica: Man pašam ir diezgan, mans brāli, paturi, kas tev pieder.
10 Bet Jēkabs sacīja: To gan ne! Ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, tad saņem dāvanu no manām rokām, jo, tavu vaigu redzot, man bija, it kā es redzētu Dieva vaigu, tādu laipnību tu man parādīji.
11 Pieņem svētības dāvanu, kāda tev atnesta, jo Dievs mani ir svētījis un man ir visa kā. Un viņš tam to uzspieda, un tas pieņēma.
12 Un Ēsavs sacīja: Dosimies ceļā, lai ejam; bet es iešu tev pa priekšu.
13 Un viņš sacīja: Mans kungs, tu zini, pie manis ir vārgi bērni un aitu un govju mātes, un, kad es tos pārdzītu, tad nākamā dienā ietu bojā viss lopu pulks.
14 Dodies, mans kungs, kā pirmais tava kalpa priekšā, un es gribu lēnām sekot ar tiem, kas man uzticēti, ar kustoņiem un bērniem, līdz nonākšu pie mana kunga Seīrā.
15 Un Ēsavs sacīja: Es, mazākais, atstāšu no tiem ļaudīm, kādi pie manis ir, dažus pie tevis. Un viņš sacīja: Kādēļ tas vajadzīgs? Ja es tik atrodu labvēlību sava kunga acīs.
16 Un Ēsavs tanī dienā atgriezās, pa savu ceļu iedams, Seīrā.
17 Bet Jēkabs devās uz Sukotu un uzcēla sev namu, bet lopiem viņš uzcēla laidarus; tādēļ šīs vietas vārdu sauc Sukota.
18 Un Jēkabs sveiks nonāca Sihemas pilsētā, kas atrodas Kānaāna zemē, nākot no Mezopotāmijas. Viņš apmetās iepretim pilsētai.
19 Un viņš nopirka to zemes gabalu, uz kura savu telti bija uzcēlis, no Hamora, Šehema tēva, bērniem par simts naudas gabaliem.
20 Un viņš uzcēla turpat altāri un nosauca to: Dievs, Israēla Dievs.