1. Mozus grāmata. Chapter 10

1 Šie ir Noas dēlu ciltsraksti: Šemam, Hamam un Jafetam pēc ūdensplūdiem piedzima dēli.
2 Jafeta dēli ir: Gomers un Magogs, Madajs, Javans, Tubals, Mešehs un Tīrass.
3 Bet Gomera dēli: Aškanass, Ripats un Togarma.
4 Un Javana dēli: Elīsa, Taršišs, kitieši un dodajieši.
5 No šiem atzarojās salu iedzīvotāji savās zemēs, pēc savām valodām, pēc savām ciltīm savās tautās.
6 Bet Hama dēli ir: Kušs, Mizraims, Puts un Kānaāns.
7 Bet Kuša dēli ir: Seba, Havila, Sabta, Raāma un Sabteka; bet Raāmas dēli ir: Saba un Dedans.
8 Kušs dzemdināja Nimrodu; tas sāka varoņu gaitas zemes virsū.
9 Viņš bija varonīgs mednieks Tā Kunga priekšā, kādēļ tiek sacīts: kā Nimrods, tik varens mednieks Tā Kunga priekšā.
10 Un viņa ķēniņa valsts sākums bija Babilonijā, Arakā, Akadā un Kalnē - Sineāras zemē.
11 No šīs zemes izgāja Asurs un uzcēla Ninivi, Rehobotas pilsētu un Kalni,
12 arī Reseni starp Ninivi un Kalni - šī ir tā lielā pilsēta.
13 Bet Mizraims dzemdināja Ludimu, Anamimu, Leobimu un Naftuimu,
14 arī Patrusimu un Kasluhimu; no tiem cēlušies filistieši un kaftorieši.
15 Bet Kānaāns dzemdināja Sidonu, savu pirmdzimto, un Hetu,
16 un jebusiešus, amoriešus un girgasiešus,
17 hīviešus, arkiešus un sīniešus,
18 arvadiešus, cemariešus un hamatiešus, un pēc tam kānaāniešu ciltis sadalījās.
19 Šī bija robeža kānaāniešiem: no Sidonas virzienā uz Gerāru līdz Gazai, bet virzienā uz Sodomu, Gomoru, Ādamu un Cebojimu līdz Lāšai.
20 Tie bija Hama dēli pēc savām dzimtām, pēc savām valodām, savās zemēs un savās tautās.
21 Un arī Šemam dzima dēli; viņš ir visu Ēbera dēlu tēvs, Jafeta vecākais brālis.
22 Šema dēli ir: Ēlams un Asurs, Arpahsads, Luds un Arams.
23 Arama dēli ir: Ūcs un Hūls, Gēters un Mašs.
24 Bet Arpahsads dzemdināja Šelu, bet Šela - Ēberu.
25 Bet Ēberam tika dzemdēti divi dēli: viena dēla vārds ir Pelegs, jo tas dzima zemes sadalīšanas laikā, bet viņa brāļa vārds ir Joktans.
26 Bet Joktans dzemdināja Almodadu, Šalepu, Hazarmavetu un Jarahu,
27 Hadorāmu, Ūzelu un Diklu,
28 Obelu, Abimaēlu un Sebu,
29 Ofīru, Havilu un Jobabu. Šie visi ir Joktana pēcnācēji.
30 Un viņu dzīves vietas sniedzās no Mešas virzienā uz Sefaru austrumu kalnājos.
31 Tie ir Šema dēli pēc savām ciltīm, pēc savām valodām, savās zemēs un savās tautās.
32 Un šīs ir Noas dēlu ciltis pēc savām dzimtām savās tautās, un no tiem pēc plūdiem izplatījās šīs tautas zemes virsū.