1. Laiku grāmata

1 Ādams, Sets, Ēnošs,
2 Kenans, Mahalaleēls, Jareds,
3 Enohs, Metuzāls, Lamehs,
4 Noa, Šems, Hams un Jafets.
5 Jafeta dēli bija Gomers un Magogs, Madajs un Javans, Tubals un Mešehs, un Tirass.
6 Un Gomera dēli bija Aškenass un Difats, un Togarmass.
7 Un Javana dēli bija Elīsa, Taršišs, kitieši un rodanieši.
8 Un Hama dēli bija Kušs un Micraims, Puts un Kānaāns.
9 Un Kuša dēli bija Šeba, Havila, Sabta, Raāma un Sabteka. Un Raāmas dēli bija Šeba un Dedans.
10 Un Kušs dzemdināja Nimrodu, un tas sāka varoņu gaitas zemes virsū.
11 Un Micraims dzemdināja luditiešus, anamiešus, lehabiešus, naftuhiešus,
12 patrusiešus, kasluhiešus (no kuriem cēlušies filistieši) un kaftoriešus.
13 Un Kānaāns dzemdināja savu pirmdzimto Sidonu un Hetu,
14 un jebusieti, amorieti un girgasieti,
15 un hevieti, arkieti un sinieti,
16 un arvadieti, cemarieti un hamatieti.
17 Un Šema dēli bija Ēlāms, Asurs, Arpahšads, Luds un Arāms, Ucs, Huls, Gēters un Mesehs.
18 Un Arpahšads dzemdināja Šelu, bet Šela dzemdināja Ēberu.
19 Un Ēberam dzima divi dēli: viena vārds bija Pelegs, jo viņa dzīves laikā tika zeme sadalīta, bet viņa brāļa vārds bija Joktans.
20 Un Joktans dzemdināja Almodadu un Šelefu, Hacarmavetu un Jerahu,
21 un Hodorāmu, Ūzalu un Diklu,
22 un Ēbalu, Abimaēlu un Šebu,
23 un Ofīru, Havilu un Jobabu; šie visi bija Joktana dēli.
24 Šems, Arpahšads, Šela,
25 Ēbers, Pelegs, Regus,
26 Serugs, Nahors, Tera,
27 Ābrāms, tas ir Ābrahāms.
28 Ābrahāma dēli bija Īzāks un Ismaēls.
29 Šīs ir viņu ciltis: Ismaēla pirmdzimtais bija Nebajots, pēc tam Kedars, Adbeēls un Mibsāms,
30 Mišma, Duma, Masa, Hadads un Tema,
31 Jeturs, Nafiss un Kedma; šie bija Ismaēla dēli.
32 Un Ketūras, Ābrahāma blakussievas, dēli bija Zimrans, Jokšans, Medans, Midiāns, Jišbaks un Šuahs. Un Jokšana dēli bija Šeba un Dedans.
33 Un Midiāna dēli bija Ēfa, Ēfers, Enohs, Abida un Elda; šie visi bija Ketūras dēli.
34 Un Ābrahāms dzemdināja Īzāku, un Īzāka dēli bija Ēsavs un Israēls.
35 Ēsava dēli bija Ēlifass, Reguēls, Jeuss, Jaālāms un Korahs.
36 Ēlifasa dēli bija Temans, Omārs, Cefijs, Gatāms, Kenass, Timna un Amaleks.
37 Un Reguēla dēli bija Nahats, Zerahs, Šamma un Misa.
38 Un Seīra dēli bija Lotans, Šobals, Cibeons, Ana, Dišons, Ēzers un Dišans.
39 Un Lotana dēli bija Horiss un Homāms, bet Lotana māsa bija Timna.
40 Šobala dēli bija Aljans, Manahats, Ēbals, Šefiss un Onāms. Un Cibeona dēli bija Aja un Ana.
41 Un Anas dēls bija Dišons. Un Dišona dēli bija Hamrans un Ēšbans, Jitrans un Kerans.
42 Ēzera dēli bija Bilhans, Saāvans un Jaākans. Dišana dēli bija Ucs un Arans.
43 Un šie ir tie ķēniņi, kuri valdīja Edoma zemē, pirms kāds ķēniņš bija valdījis pār Israēla bērniem: Bela, Beora dēls, un viņa pilsētas vārds bija Dinhaba.
44 Un Bela nomira, un viņa vietā par ķēniņu kļuva Jobabs, Zeraha dēls, no Bocras.
45 Un Jobabs nomira, un Hušāms no Temana zemes kļuva ķēniņš viņa vietā.
46 Un Hušāms nomira, un Hadads, Bedada dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā; viņš bija tas, kas sakāva Midiānu Moāba laukā, un viņa pilsētas vārds bija Avita.
47 Un Hadads nomira, un Samla no Masrekas kļuva ķēniņš viņa vietā.
48 Un, kad Samla nomira, tad Sauls no Rehobotas, pie Eifratas upes, kļuva ķēniņš.
49 Un, kad Sauls nomira, tad Baal-Hanans, Ahbora dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā.
50 Un Baal-Hanans nomira, un Hadads kļuva ķēniņš viņa vietā; viņa pilsētas vārds bija Pagija, un viņa sievas vārds bija Mehetabeēle, Matredas meita, Mezahaba mazmeita.
51 Un Hadads nomira. Un Edoma vadoņi bija: vadonis Timna, vadonis Alja, vadonis Jetets,
52 vadonis Oholibāma, vadonis Ela, vadonis Pinons,
53 vadonis Kenass, vadonis Temans, vadonis Mibcars,
54 vadonis Magdiēls, vadonis Īrāms; šie ir Edoma vadoņi.