Cefanijas grāmata

1 Šis ir Tā Kunga vārds, kas nāca pār Cefanju, Kušija dēlu, - Kušijs bija Gedaljas, tas Amarjas, tas Hiskijas dēls, - Josijas, Amona dēla, Jūdas ķēniņa laikā.
2 Es aizraušu, jā, tiešām Es rautin aizraušu visu, kas zemes virsū! saka Tas Kungs.
3 Es atstāšu zemi bez cilvēkiem un lopiem, bez debesu putniem un jūras zivīm; Es likšu, lai pazūd visa apgrēcība, tāpat arī visi bezdievīgie, tiešām, Es iznīdēšu ļaudis virs zemes! saka Tas Kungs.
4 Es pacelšu Savu roku pret Jūdu un visiem, kas dzīvo Jeruzālemē; Es iznīcināšu no šīs vietas to, kas palicis pāri no Baala, elka dievu kalpu vārdu līdz ar priesteriem,
5 tāpat arī tos, kas uz jumtiem pielūdz debesu pulkus, pielūdz tos un tomēr zvēr kā pie Tā Kunga, tā arī pie Milkoma,
6 un tos, kas atkrīt no Tā Kunga un tādēļ pēc Tā Kunga vairs neprasa un Viņu necienī!
7 Esiet klusu Dieva Tā Kunga priekšā, jo Tā Kunga diena ir tuvu; Tas Kungs ir sataisījis kaujamo upuri un uz to ieaicinājis Savus izraudzītos viesus.
8 Bet Tā Kunga kaujamā upura dienā notiks: Es piemeklēšu lielkungus un ķēniņa bērnus, un visus, kas staigā svešzemju drēbēs.
9 Es piemeklēšu tai pašā dienā arī tos, kas lec pār slieksni un kas savu kungu elka dievu namu pilda ar varmācību un krāpšanu.
10 Tai pašā dienā, saka Tas Kungs, atskanēs skaļi vaimanu kliedzieni no Zivju vārtu puses, kaucieniem līdzīgi saucieni otrā pilsētas daļā un spēcīgas vaimanas no pakalniem.
11 Vaimanājiet jūs, Mahteša ielejas iedzīvotāji! Jo beigti ir visi tirgotāji, un iznīcināti ir visi naudas skaitītāji un pārsvērēji.
12 Tai pašā laikā notiks, ka Es pārmeklēšu ar uguni visu Jeruzālemi un piemeklēšu tos ļaudis, kas joprojām guļ savā vecajā raugā un runā savā sirdī: Tas Kungs mums nedarīs ne labu, ne ļaunu!
13 Viņu mantu izvazās, un viņu nami aizies galīgi postā. Viņi gan cels atkal namus, bet paši tajos nedzīvos, viņi dēstīs vīnadārzus, bet nedzers no tiem vīnu.
14 Tā Kunga lielā diena ir tuvu, tā ir jau klāt un nāk steigdamās. Klau, Tā Kunga diena! Pat drošsirdīgākie karavīri kliedz izmisumā!
15 Jo šī diena ir niknuma diena, tā ir skumju un baiļu diena, negaisa un vētras diena, tumsas un nakts melnuma diena, mākoņu un miglas diena,
16 diena, kad atskanēs pret nocietinātām pilsētām un pret augstiem cietokšņu torņiem kaujas saucieni un tauru skaņas.
17 Es iedvesīšu ļaudīm bailes, ka tie staigās apkārt taustīdamies kā akli, jo viņi ir grēkojuši pret To Kungu; viņu asinis izlies kā samazgas un viņu miesas izmetīs kā mēslus!
18 Tā Kunga dusmības dienā viņus neglābs ne viņu sudrabs, ne zelts, un visu zemi aprīs Viņa niknuma uguns, jo ātru galu Viņš atnesīs visiem zemes iedzīvotājiem.