Jeremijas grāmata

1 Jeremijas, Hilkijas dēla, runas; viņš cēlies no priesteru kārtas Anatotā, Benjamīna zemē.
2 Pār viņu nāca Tā Kunga vārds Jūdas ķēniņa Josijas, Amona dēla, dienās viņa valdīšanas trīspadsmitajā gadā,
3 un tāpat tas nāca pār viņu joprojām arī Jūdas ķēniņa Jojakīma, Josijas dēla, dienās līdz pat Jūdas ķēniņa Cedekijas, arī Josijas dēla, vienpadsmitā valdīšanas gada tecējumam, kas izbeidzās ar Jeruzālemes iedzīvotāju aizvešanu gūstā šā gada piektajā mēnesī.
4 Pār mani nāca Tā Kunga vārds, kas man sacīja:
5 Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.
6 Tad es atbildēju: Ak, Kungs, mans Dievs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns!
7 Bet Tas Kungs man sacīja: Nesaki: es esmu jauns, - jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko Es tev pavēlēšu.
8 Nebīsties no viņiem, jo Es esmu ar tevi un tevi pasargāšu! saka Tas Kungs.
9 Un tad Tas Kungs izstiepa Savu roku, aizskāra manu muti un sacīja: Redzi, Es lieku Savus vārdus tavā mutē.
10 Es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm - izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt.
11 Atkal nāca pār mani Tā Kunga vārds, kas man sacīja: Ko tu redzi, Jeremija? Es atbildēju: Es redzu mostošos mandeļkoka zaru ar ziediem.
12 Tad Tas Kungs sacīja uz mani: Tu redzēji pareizi: Es esmu nomodā par Savu vārdu, lai tas piepildītos!
13 Tad atskanēja vēlreiz Tā Kunga vārds un man sacīja: Ko tu redzi? Es atbildēju: Es redzu verdošu katlu, kas ar savu priekšpusi vērsts no ziemeļiem uz dienvidiem.
14 Tad Tas Kungs sacīja uz mani: No ziemeļu puses izplūdīs ļaunums, virdams pār visiem zemes iedzīvotājiem.
15 Jo redzi, Es saukšu visas ziemeļvalstu ķēniņu zemju ciltis no ziemeļiem, saka Tas Kungs, lai tās nāk un lai katrs valdnieks ceļ savu troni Jeruzālemes vārtu priekšā un arī visapkārt tās mūriem, kā arī ap visām Jūdas pilsētām.
16 Tad Es spriedīšu tiesu pār viņiem par visu viņu ļaunumu, ka tie Mani atstājuši, upurējuši citiem dieviem un pielūguši savu roku darinājumus.
17 Bet tu apjoz savus gurnus, celies un sludini tiem visu, ko Es tev pavēlēšu! Nebīsties no tiem, lai Man tevi nav jāizbiedē viņu priekšā!
18 Jo zini, šodien Es tevi daru par stipru pili, par dzelzs balstu un par vara aizsargmūri pret visu šo zemi, pret Jūdas ķēniņiem, pret viņu augstākiem pārvaldniekiem un priesteriem un pret visiem šīs zemes iedzīvotājiem.
19 Un, kad tie pret tevi arī saceltos, tie tevi nenomāks, jo Es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu! saka Tas Kungs.