1. Mozus grāmata. Chapter 18

1 Un Tas Kungs parādījās viņam pie Mamres ozoliem, kad tas dienas tveicē sēdēja savas telts durvīs.
2 Un viņš pacēla savas acis un skatījās, un raugi, trīs vīri stāvēja viņa priekšā.
3 Tos ieraudzījis, viņš steidzās tiem pretim no telts durvīm, noliecās līdz zemei un sacīja: Mans Kungs, ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, tad, lūdzams, neej savam kalpam garām.
4 Es likšu atnest drusku ūdens, ko nomazgāt kājas, tad apmetieties zem šī koka.
5 Un es dabūšu kumosu maizes, ka jūs varat savas sirdis stiprināt, pēc jūs varat atkal doties ceļā, jo kādā citā nolūkā tad jūs būtu iegriezušies pie sava kalpa? Un tie teica: Labi, dari, kā tu esi sacījis.
6 Un Ābrahāms iesteidzās teltī pie Sāras un sacīja: Steidzies, paņem trīs mērus miltu no smalkajiem miltiem, iejauc tos un taisi plāceņus.
7 Un Ābrahāms skrēja pie lopiem un paņēma labu un mīkstu telēnu un deva to puisim, steidzinādams to sagatavot.
8 Tad viņš paņēma raudzētu un svaigu pienu un sagatavoto teļu un cēla to viņiem priekšā, bet pats viņš stāvēja pie viņiem zem koka, kamēr viņi ēda.
9 Un tie sacīja viņam: Bet kur ir Sāra, tava sieva? Viņš atbildēja: Lūk, teltī.
10 Bet tas sacīja: Es atgriezīšos pie tevis pēc gada šinī laikā, un redzi, tavai sievai Sārai būs dēls. Bet Sāra stāvēja, klausīdamās pie telts durvīm, kas bija aiz viņiem.
11 Bet Ābrahāms un Sāra bija jau padzīvojuši, gados veci, un Dievs Sārai jau bija pārtraucis tās norises, kas sievām mēdz būt.
12 Un tad Sāra smējās pie sevis, sacīdama: Pēc tam kad es esmu sākusi novecot, lai es vēl iedegtos? Un mans kungs jau ir vecs.
13 Un Tas Kungs sacīja uz Ābrahāmu: Kāpēc tad Sāra smējās, sacīdama: vai es patiešām vēl dzemdēšu, veca būdama?
14 Vai Tam Kungam kaut kas būtu neiespējams? Noliktā laikā Es atgriezīšos pie tevis nākamā gadā, un Sārai būs dēls.
15 Un Sāra meloja, teikdama: Es neesmu smējusies, - jo viņai bija bailes. Bet Viņš sacīja: Kā tad ne - tu smējies.
16 Un tie vīri cēlās no turienes un devās uz Sodomas pusi, un Ābrahāms gāja ar viņiem, tos pavadīdams.
17 Un Tas Kungs sacīja: Vai Man no Ābrahāma būs slēpt, ko Es gribu darīt?
18 Jo Ābrahāmam būs tapt par lielu un varenu tautu, un viņā būs svētītas visas zemes tautas.
19 Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, ka tie sargā Tā Kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas, ka Tas Kungs liktu nākt pār Ābrahāmu tam, ko Viņš ir sacījis viņam.
20 Un Tas Kungs sacīja: Brēkšana par Sodomu un Gomoru patiešām ir liela, un viņu apgrēcība ir ļoti smaga.
21 Es iešu un lūkošu, vai viņi ir darījuši pēc tās brēkšanas, kas aizsniegusi Mani, vai ne; to Es gribu uzzināt.
22 Un vīri nogriezās no turienes un gāja uz Sodomu; bet Ābrahāms stāvēja vēl Tā Kunga vaiga priekšā.
23 Un Ābrahāms tuvojās Viņam un sacīja: Vai Tu tiešām gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievīgo?
24 Varbūt atrastos piecdesmit taisnie šinī pilsētā? Vai Tu tiešām iznīcināsi tos un nesaudzētu šo vietu to piecdesmit taisno dēļ, kas ir viņas vidū?
25 Nemūžam Tu tā nedarīsi, ka liksi mirt taisnajam ar bezdievi, ka taisnais būtu līdzīgs bezdievim. Nemūžam! Vai visas pasaules soģis nedarīs taisni?
26 Un Tas Kungs sacīja: Ja Es Sodomas pilsētā atradīšu piecdesmit taisnus, Es saudzēšu visu šo vietu viņu dēļ.
27 Un Ābrahāms atbildēja un sacīja: Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu, lai gan es esmu pīšļi un pelni.
28 Varbūt pieci iztrūkst no piecdesmit taisniem, vai Tu tad arī šo piecu dēļ iznīcinātu visu pilsētu? Un Viņš sacīja: Nē, Es neiznīcināšu, ja atradīšu tur četrdesmit piecus.
29 Un tas turpināja runāt ar Viņu un sacīja: Var būt, ka tiek atrasti tur četrdesmit. Un Viņš sacīja: Nē, Es to nedarīšu šo četrdesmit dēļ.
30 Un tas sacīja: Lūdzams, nedusmojies, mans Kungs, ka es gribu runāt; varbūt tur atrastos trīsdesmit? Un Viņš sacīja: Es to nedarīšu, ja tur atrastos trīsdesmit.
31 Un tas sacīja: Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu; varbūt tur atrastos divdesmit? Un Viņš sacīja: Es to neizpostīšu šo divdesmit dēļ.
32 Un tas sacīja: Kaut nedusmotos mans Kungs. Es runāšu vēl reizi; varbūt atrastos tikai desmit? Un Viņš atbildēja: Es to neizpostīšu šo desmit dēļ.
33 Un Tas Kungs aizgāja, kad bija beidzis runāt ar Ābrahāmu. Bet Ābrahāms atgriezās savā vietā.